درباره ما

ماموریت ما ایجاد حس نیاز بیشتر در جامعه برای مطالعه و ایجاد ارتباط بین افراد برای آشنایی با کتب بیشتر به منظور مطالعه بهتر و هدفمندتر می باشد. ما از آبان ماه 1394 فعالیت خود را با چشم انداز، افزایش کمیت و کیفیت مطالعه در جامعه آغاز نمودیم