هنر شفاف اندیشیدن

موفقیت

قیمت: 75,000 70,000 تومان

نوع کاغذ

معمولی
گلاسه

آیا تا به حال... 
زمان صرف چیزی کرده ای که در آینده احساس کنی ارزشش را نداشته؟ 
پول زیادی برای خرید اینترنتی پرداخت کرده ای؟ 
به انجام کاری که می دانی برایت مضر است اصرار کرده ای؟ 
سهام خود را خیلی زود یا خیلی دیر فروخته ای؟ 
موفقیت را نتیجه کار خود و شکست را نتیجه تاثیر عوامل بیرونی دانسته ای؟ 
روی یک اسب به اشتباه شرط بسته ای؟ 
این ها نمونه هایی اند از خطاهایی که همه ی ما در تفکر روزمره ی خود دچارشان می شویم. اما با شناخت چیستی آن ها و دانستن نحوه ی شناسایی شان، می توانیم از آن ها دوری کنیم و تصمیم های هوشمندانه تری بگیریم.


ثبت نظر و امتیاز